Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa jakie dane, w jakim zakresie i w jakim celu są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas wizyty na stronie internetowej www.ris.fundacja.lublin.pl.

Pliki Cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, strona www.ris.fundacja.lublin.pl przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dokładny wykaz używanych plików cookies jest następujący:

 • cookies sesji dla zalogowanych użytkowników,
 • cookie przechowujący informację o tym, że zamknęliśmy okienko z informacją z cookies (zainstalowana wtyczka),

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13. Ust 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej określanego jako ,, Rozporządzenie” , ,,RODO” lub ,,Rozporządzenie RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka ,,Lalka” 43, 20-325 Lublin.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w działaniach związanych z prowadzeniem strony www.ris.fundacja.lublin.pl w ramach projektu „EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies”.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania celów związanych z uczestnictwem w Projekcie.

 1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, w związku z Pana/Pani udziałem w ankiecie „RIS bliżej Nas” oraz jest konieczne do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora przez przepisy prawa, jak również zapisy projektu, a także dla celów obrony własnych interesów.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi opracowania strony www.ris.fundacja.lublin.pl w ramach projektu „EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać wysyłając maila na adres: biuro@fundacja.lublin.pl lub składając wniosek pocztą na adres ul. Józefa Franczaka ,,Lalka” 43, 20-325 Lublin. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez administratora Pana/Pani danych osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.