Monitoring RIS3 – pozyskiwanie informacji od interesariuszy

12.05.2020
sm32

Podczas realizacji projektu „EmpInno”, którego Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny była partnerem stwierdzono, że w istniejących systemach monitorowania regionalnych strategii innowacji (RIS3) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych, w tym podmioty innowacyjne, takie jak: firmy, podmioty badawczo-rozwojowe i inni interesariusze ekosystemu innowacji. Odpowiadając na te potrzeby Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „EmpInno MonitorS3” zaplanowała działania, których głównym celem jest wypracowanie nowych rozwiązań, metod, sposobów pozyskiwania informacji od użytkowników końcowych (interesariuszy RIS3) w celu zwiększenia jakości i skuteczności sposobów monitorowania RIS3.
W dniach 24, 27 i 31 marca 2020 roku w Lublinie odbędą się warsztaty z wykorzystaniem metodologii design thinking. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni eksperci – interesariusze RIS3 z województwa lubelskiego (RIS3): przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy. W warsztatach weźmie udział 10 regionalnych ekspertów.

Warsztaty zakończą się sporządzeniem raportu ze spotkania wraz z wnioskami z warsztatów i rekomendacjami, które będą mogły być wykorzystane do: zwiększenia jakości i skuteczności sposobów monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji. Rekomendacje zawarte w raporcie zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który jest właścicielem RIS3 w województwie lubelskim.

Projekt „EmpInno MonitorS3” uzyskał wsparcie w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja, Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji o projekcie pod linkiem https://empinno.eu/

Logo default image