Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego

08.04.2021
admin

Zapraszamy do zapoznania się z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030. Strategia jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, w części poświęconej rozwojowi badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Zaktualizowany dokument jest efektem współpracy i zaangażowania kluczowych środowisk naszego województwa, reprezentujących sektor gospodarki, świat nauki, sferę otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, a także mieszkańców regionu. Więcej informacji.