SmartRadar – aplikacja do monitorowania inteligentnych specjalizacji

21.07.2020
admin

Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację SmartRadar. Jest to narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zadaniem aplikacji jest wsparcie procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz koordynacji działań podejmowanych w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym. Wskaźniki dostępne w SmartRadarze mają również służyć upowszechnianiu informacji na temat innowacyjności gospodarki, innowacyjności poszczególnych branż i obszarów określonych jako specjalizacje w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze pogrupowane zostały w 5 obszarów tematycznych:

1. Potencjał innowacyjny i technologiczny,
2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw,
3. Rozwój społeczno – gospodarczy,
4. Pozycja międzynarodowa,
5. Instrumenty wsparcia ze środków publicznych.

Do każdego obszaru tematycznego przyporządkowana została grupa wskaźników. Dane statystyczne dostępne w SmartRadarze pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, OECD, Banku Światowego i Eurostatu. W narzędziu można również znaleźć informacje na temat projektów innowacyjnych realizowanych w poszczególnych specjalizacjach w ramach programów finansowanych ze środków UE (Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Horyzont 2020).

Obecnie w narzędziu są dostępne dane w następującym zakresie:

GUS

 • działalność B + R, działalność innowacyjna,
 • dane makroekonomiczne,
 • handel zagraniczny, energia,
 • zdrowie.

OECD

 • ochrona środowiska,
 • działalność B + R,
 • zdrowie,
 • działalność wynalazcza.

EUROSTAT

 • dane makroekonomiczne,
 • ochrona środowiska,
 • nauka,
 • działalność innowacyjna.

Bank Światowy 

 • wskaźniki dotyczące energii.

Regionalne Programy Operacyjne

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań dla poszczególnych kwartałów.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program HORYZONT 2020

 • dane z systemu SL2014 dotyczące projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje w różnych przekrojach,
 • informacje o projektach PO IR oraz HORYZONT2020.

Narzędzie będzie rozwijane – w miarę pozyskiwania danych będą udostępniane kolejne wskaźniki, m. in:

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie w Regionalnych Programach Operacyjnych według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań w ujęciu kwartalnym narastającym,
 • dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (głównie w zakresie działalności B + R oraz innowacyjności) w podziale na krajowe inteligentne specjalizacje (po opracowaniu tablic przyporządkowujących kody PKD do poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji),
 • wskaźniki dotyczące innych programów operacyjnych (np. odpowiedników programów: Infrastruktura i Środowisko,Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia w nowej perspektywie finansowej UE).

Zapraszamy do korzystania z aplikacji SmartRadar