RIS bliżej Nas – Ankieta

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poświęcenie 15 minut na wypełnienie ankiety. Jej celem jest zebranie informacji od interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim: przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Wypełniając ankietę możecie Państwo wpłynąć na usprawnienie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, która decyduje o ukierunkowaniu wsparcia funduszy UE na rozwój innowacji. Dzięki Państwa działaniu Regionalna Strategia Innowacji będzie bliżej Nas.

Po wypełnieniu ankiety zostaniecie Państwo dodani do listy użytkowników modułu „RIS bliżej Nas”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany login i hasło. Dalsze korzystanie z modułu będzie wymagało każdorazowego logowania. Po wprowadzeniu nowych pytań do modułu otrzymacie Państwo powiadomienie na podany adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo aktywnymi uczestnikami procesu monitorowania RIS oraz będzie  mogli na bieżąco oceniać działania realizowane w ramach jej wdrażania w województwie lubelskim. Powiadomienia będziecie Państwo otrzymywali także po dodaniu nowych informacji w zakładce Wydarzenia. Wydarzenia będą zawierały, m.in. informacje nt. bieżących wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia), konkursów, zaproszeń do składania wniosków, regulacji prawnych. Zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego naszego województwa.

Zapraszamy Państwa także do zadawania pytań związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji. Na Państwa pytania odpowiadać będą eksperci bezpośrednio zaangażowani w realizację Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim.

Krok 1 z 7
Proszę wybrać z listy
Zgodnie z art. 13. Ust 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej określanego jako ,, Rozporządzenie” , ,,RODO” lub ,,Rozporządzenie RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka ,,Lalka” 43, 20-325 Lublin.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w działaniach związanych z prowadzeniem strony www.ris.fundacja.lublin.pl w ramach projektu „EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies”.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania celów związanych z uczestnictwem w Projekcie.

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, w związku z Pana/Pani udziałem w ankiecie „RIS bliżej Nas” oraz jest konieczne do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora przez przepisy prawa, jak również zapisy projektu, a także dla celów obrony własnych interesów.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi opracowania strony www.ris.fundacja.lublin.pl w ramach projektu „EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
W przypadku toczących się postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać wysyłając maila na adres: biuro@fundacja.lublin.pl lub składając wniosek pocztą na adres ul. Józefa Franczaka ,,Lalka” 43, 20-325 Lublin. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez administratora Pana/Pani danych osobowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.